SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı          : EMD MAĞAZACILIK VE E-TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi            : Üryanizade Sk. No:27 Kuzguncuk, Üsküdar, İstanbul, Türkiye

Telefon          :

Eposta           : info@yirmiyedikuzguncuk.com

Mersis No     :

ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı           : [[fatura-kullanici-adi]]

T.C Kimlik No                      : [[tc-no]]

Adresi                                  : [[fatura-adresi]]

Telefon                                : [[telefon-no]]

Eposta                                 : [[e-posta-adresi]]

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında ALICI’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, ALICI’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri yirmiyedikuzguncuk.com’da yer alan “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Bununla beraber sipariş oluşturulduktan ve SATICI tarafından onaylandıktan sonra teslimat aşamasına geçilmesi sebebiyle ALICI siparişe ait teslimat adresini değiştiremez. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, SATICI tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, ALICI bu süre boyunca, dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca ALICI siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir.

Yirmiyedikuzguncuk.com tarafından ALICI’nın taraf olduğu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen gizlilik kuralları uygulanmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

Sipariş İçeriği ve Toplamı   : [[sepet-tutar]]

Sipariş Tarihi                        : [[tarih]]

CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

Kapsamlı detaylar Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alır.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, kırtasiye, sarf malzemeleri vb. ilişkin sözleşmelerde;

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri)

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilafların çözümünde SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.